Ohlašování pálení

Ohlašování pálení je povinné

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Tímto upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

 

Ohlášení pálení obsahuje tyto údaje

  1. přesné místo páleného odpadu
  2. druh páleného odpadu
  3. datum a čas začátku platnosti
  4. datum a čas konce platnosti
  5. jméno zodpovědné osoby
  6. telefonní číslo

Kam pálení hlásit 

Formulář pro jednotlivé hlášení pálení zde:  http://paleni.izscr.cz/paleni
Registrace + formulář (spíše pro firmy)  zde:  http://paleni.izscr.cz/uzivatel/registrace

Tip: Uvádějte mobiln telefon osoby, která bude místo pálení fyzicky dozorovat. Tato osoba bude kontaktována v případě následného nahlášeného požáru v místě pálení.